Pytania na egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

1. Pytania na egzamin dyplomowy z Administracji

Uwaga: Na egzaminie dyplomowym, student odpowiada na dwa pytania. Jedno losuje z niżej wymienionych, a drugie zostaje zadane mu przez komisję i dotyczy problematyki pracy dyplomowej. Każde pytanie jest oceniane oddzielnie. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie, co najmniej dostatecznej oceny z każdej odpowiedzi.

1. Pozycja ustrojowa i funkcje polskiego Parlamentu.
2. Rola ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.
3. Strona postępowania administracyjnego – interes, a obowiązek prawny.
4. Właściwość miejscowa organów administracji.
5. Wyłączenie pracownika organu administracji od udziału w postępowaniu.
6. Procesowe i materialne pojęcie decyzji administracyjnej.
7. Treść decyzji administracyjnych.
8. Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym.
9. Dokumenty urzędowe, pojęcie, rodzaje i domniemanie prawdziwości
10. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
11. Omów system weryfikacji decyzji administracyjnej.
12. Przesłanki pozytywne wznowienia postępowania administracyjnego.
13. Przesłanki pozytywne stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych.
14. Obowiązki organu w postępowaniu skargowym i wnioskowym
15. Pojęcie i podział prawa administracyjnego.
16. Struktura administracji publicznej w Polsce.
17. Granice uznania administracyjnego.
18. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o zamówieniach publicznych
19. Wymień tryby zamówień publicznych i omów jeden z nich.
20. Budżet państwa jako plan finansowy i akt prawny.
21. Prawa podmiotowe i ich ochrona.
22. Rodzaje umowy o pracę.
23. Obowiązki pracownika i pracodawcy.
24. Przestępstwo i zasady odpowiedzialności karnej.
25. Wskaż różnice i podobieństwa pomiędzy przestępstwem i wykroczeniem.
26. Zasady prowadzenia egzekucji i organy egzekucyjne.
27. Egzekucja z wartości pieniężnych.
28. Egzekucja z wartości niepieniężnych.
29. Prawne podstawy działania samorządu w Polsce.

2. Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów MBA

1. Otoczenie przedsiębiorstwa, klasyfikacje, znaczenie.
2. Proces zarządzania strategicznego.
3. Metody SWOT w analizie strategicznej, otoczenie i wnętrze firmy.
4. Metoda scenariuszowa.
5. Metoda analizy BCG.
6. Pojecie łańcucha wartości.
7. Analiza konkurencji.
8. Wynik finansowy przedsiębiorstwa i czynnik jego kształtowania.
9. Struktura majątku i kapitału w przedsiębiorstwie
10. Style zarządzania.

3. Pytania na egzamin dyplomowy z Zarządzania

  1. Istota i funkcje zarządzania
  2. Zarządzanie konfliktem w organizacji
  3. Charakterystyka struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa
  4. Fazy rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstwa.
  5. Charakterystyka stylów zarządzania.
  6. Charakterystyka planu rozwoju przedsiębiorstwa (biznes plan).
  7. Rodzaje i zasady kontroli w zarządzaniu
  8. Rodzaje technik zarządzania
  9. Umiejętności i role kierownicze.
  10. Etapy procesu kadrowego.
  11. Przesłanki i kryteria wartościowania pracy.
  12. Podstawowe teorie motywacji.
  13. Nabór i dobór kadry – źródła i instrumenty.
  14. Istota i struktura procesu produkcji w przedsiębiorstwie.
  15. Charakterystyka kosztów produkcji.
  16. Relacje między produkcją podstawową i pomocniczą.
  17. Podstawowe wskaźniki oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
  18. Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
  19. Przedmiot gospodarki materiałowej.
  20. Cele działalności przedsiębiorstwa.
  21. Typy i formy prawne przedsiębiorstw.
  22. Istota i ewolucja marketingu.
  23. Charakterystyka produktu jako elementu M-mix.
  24. Charakterystyka dystrybucji jako elementu M-mix.
  25. Cena jako element M-mix.
  26. Charakterystyka rodzajów promocji.
  27. Rodzaje strategii marketingowych.
  28. Istota, rodzaje i techniki badań marketingowych.
  29. Cykl życia produktu/usługi – wykorzystanie w działalności marketingowej.
  30. Funkcje Banku Centralnego.
  31. Wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy.
  32. Instrumenty polityki pieniężnej.
  33. Czynniki kształtowania rynku pracy.

4. Pytania na egzamin dyplomowy z Finansów i rachunkowości

  1. Cena a popyt i podaż.
  2. Elastyczność popytu i podaży.
  3. Konkurencja wewnątrz- i międzygałęziowa.
  4. Mikroekonomiczne kryteria wyboru ekonomicznego.
  5. Inflacja, pomiar i jej skutki.
  6. Bezrobocie, pomiar i jego skutki.
  7. Operacje finansowe a koszty i przychody podmiotów gospodarczych.
  8. Formy zabezpieczania się przedsiębiorstw – wierzycieli przed niewypłacalnością  dłużników.
  9. Pojęcie i funkcje weksla w gospodarce.
  10. Struktura kapitału w przedsiębiorstwie i czynniki ją kształtujące.
  11. Amortyzacja jako specyficzny koszt przedsiębiorstwa.
  12. Czynniki wpływające na wartość pieniądza w czasie.
  13. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego.
  14. Funkcje Banku Centralnego.
  15. Instrumenty i cele polityki pieniężnej.
  16. Źródła pozyskiwania kapitałów przez jednostki gospodarcze.
  17. Rodzaje i klasyfikacje dochodów publicznych.
  18. Deficyt budżetowy i sposoby jego finansowania.
  19. Struktura podmiotowa i przedmiotowa sektora finansów publicznych.
  20. Akcja a obligacja.
  21. Segmenty rynku finansowego.
  22. Pojęcie i metody kalkulacji kosztów.
  23. Etapy ustalania wyniku finansowego.
  24. Wynik finansowy i jego podział w przedsiębiorstwach o różnych formach organizacyjno-prawnych.
  25. Porównawczy a kalkulacyjny wariant ustalania wyniku finansowego.
  26. Cele i etapy zarządzania ryzykiem.
  27. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem.
  28. Rentowność kapitału własnego. Dźwignia finansowa.
  29. Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.
  30. Próg rentowności i jego analiza.
  31. Kapitał obrotowy i płynność finansowa przedsiębiorstwa.
  32. Analiza wyniku finansowego na podstawie rachunku zysków i strat.
  33. Struktura rachunku przepływów pieniężnych.
  34. Aktywa bilansowe – podstawa analizy ryzyka operacyjnego.