Stypendium

Stypendia

UWAGA STUDENCI!

Studia w Warszawskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Otwocku mogą niewiele Cię kosztować.

Naszym studentom oferujemy stypendia

– socjalne,
– Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne,
– specjalne dla osób niepełnosprawnych,
– jednorazowej zapomogi,
– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie
Stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga przyznawane są na pisemny wniosek studenta. Wnioski przyjmowane są od 15 września do 31 października w semestrze zimowymi i od 15 lutego do 31 marca w semestrze letnim.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku studiów.

Stypendium Rektora oraz stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, student może otrzymywać począwszy od drugiego roku studiów.

Dokumenty do pobrania