Biblioteka

O bibliotece

Działający na terenie Otwocka od sierpnia 1999 r. Instytut Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zgromadził księgozbiór zawierający 651 woluminów, a następnie w całości przekazał go powołanej przez siebie w 2002 r. Warszawskie Szkole Wyższej.

Na bazie tego księgozbioru powstała Biblioteka WSW o charakterze naukowym, stanowiąca centrum dydaktyczno – informacyjne Uczelni. Księgozbiór ten – liczący ponad 5000 woluminów – jest systematycznie powiększany o najnowsze zdobycze naukowe, tematycznie związane z kierunkami studiów. Oferta Biblioteki WSW skierowania jest przede wszystkim do studentów i pracowników Uczelni, ale cieszy się również dużym powodzeniem innych czytelników, zamieszkałych w Otwocku i okolicy.

Zbiory biblioteczne to głównie książki i materiały dotyczące takich dziedzin jak: integracja Polski z Unią Europejską, ekonomia, zarządzanie, gospodarka regionalna, matematyka, planowanie przestrzenne, urbanistyka, finanse, bankowość, informatyka, marketing, prawo i administracja, polityka społeczna, praca i zarządzanie zasobami ludzkimi, a także filozofia, psychologia i socjologia. Biblioteka prenumeruje również czasopisma specjalistyczne, tematycznie związane z kierunkami studiów. Są to między innymi: ”Personel i zarządzanie”, “Organizacja i kierowanie”, “Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, “Zarządzanie zasobami ludzkimi”, “Finanse publiczne”, “Samorząd terytorialny”, “Studia regionalne i lokalne”, “Problemy rozwoju miast”, “Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, “Studia KPZK PAN”. W Bibliotece WSW udostępniane są także czasopisma lokalne, poruszające problemy miasta i regionu: “Tygodnik Regionalny”, “Linia Otwocka”, “Gazeta Otwocka”.

Księgozbiór podręczny Biblioteki obejmuje encyklopedie ogólne, dziedzinowe, leksykony, różnego rodzaju informatory, roczniki statystyczne, atlasy, a także słowniki językowe, poprawnościowe i tematyczne. W zbiorach Biblioteki WSW znajdują się również arcydzieła literatury światowej, dzieła noblistów, a także pisarzy uhonorowanych nagrodą “Nike”. Oddzielnym pomieszczeniem Biblioteki jest czytelnia z 30 miejscami do pracy własnej. Ze zbiorów Biblioteki WSW korzystają także studenci innych uczelni, jak również mieszkańcy Otwocka i okolic.

Księgozbiór biblioteczny jest systematycznie powiększany o najnowsze zdobycze naukowe, tematycznie związane z kierunkami studiów. Korzystanie z księgozbioru ułatwiają czytelnikom katalogi: elektroniczny w systemie MAK oraz kartkowe (alfabetyczny i przedmiotowy), a także kartoteka artykułów z czasopism. Czytelnia Biblioteki WSW wzbogacona została w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz baz danych Biblioteki Narodowej i Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich (KaRo).