Biblioteka

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku

Rozdział I
Przepisy ogólne

1.Biblioteka Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku pełni funkcję centralnego ośrodka informacji naukowej Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku, a także pełni funkcję biblioteki o charakterze publicznym działającą zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym, Ustawą o bibliotekach oraz statutem Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku.
2.Dane osobowe gromadzone w Bibliotece WSWpodlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
3.Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
4.Biblioteka udostępnia swoje zbiory:
– na miejscu w czytelni,
– przez wypożyczanie studentom i pracownikom WSW,
– przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe.
5.Prawo do korzystania ze zbiorów posiadają:
– w czytelni – wszyscy zainteresowani księgozbiorem naukowym i dydaktycznym zgromadzonym w bibliotece,
– w wypożyczalni – studenci i pracownicy WSW, a także po wniesieniu zwrotnej kaucji pieniężnej inne osoby.
6.Korzystający ze zbiorów biblioteki są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i przepisów porządkowych biblioteki.
7.Korzystający ze zbiorów biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia należy zgłosić je przy wypożyczaniu bibliotekarzowi. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zgubienie lub uszkodzenie udostępnionych książek i innych materiałów.
8.Do zamawiania dzieł z magazynów do czytelni i wypożyczalni używa się specjalnych formularzy ( rewersów ), które powinny być dokładnie i czytelnie wypełnione. Rewers podpisuje użytkownik osobiście.
9.Księgozbiory podręczne udostępnia się wyłącznie na miejscu.

Rozdział II
Korzystanie na miejscu w czytelni

10.Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani księgozbiorem naukowym i dydaktycznym biblioteki.
11.Przed wejściem do czytelni należy okrycia wierzchnie, torby i plecaki pozostawić w szatni.
12.Zamówienie do czytelni składa się na prawidłowo wypełnionym rewersie.
13.Po otrzymaniu materiałów należy pozostawić bibliotekarzowi dyżurującemu odpowiedni dokument ( legitymacja szkolna, legitymacja studencka, dowód osobisty, a w przypadku cudzoziemców – paszport ) oraz wpisać się do zeszytu ewidencji.
14.Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia bibliotekarzowi dzieła wynoszonego poza teren czytelni.
15.Stanowiska komputerowe w czytelni zostały zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do nauki i prac naukowo-badawczych wyłącznie studentom i pracownikom WSW.
16.Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów bibliotecznych do prowadzenia prywatnej korespondencji ( e-mail, SMS itp. ), pracy nad własnym tekstem, gier i zabaw.
17.Zabronione jest korzystanie z komputerów bibliotecznych w celach zarobkowych oraz do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
18.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów komputerowych. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
19.Wszelkie zakłócenia w pracy komputerów należy zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
20.Czytelnicy mogą korzystać w czytelni z własnych komputerów przenośnych jeżeli nie zakłóca to pracy innym osobom.
21.W czytelni nie wolno spożywać posiłków i napojów ani korzystać z telefonów komórkowych.

Rozdział III
Wypożyczenia miejscowe

22.Z wypożyczalni mogą korzystać:
– studenci i pracownicy Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku,
– osoby pełnoletnie spoza Uczelni zainteresowane księgozbiorem naukowym, pod warunkiem iż jest wystarczająca liczba egzemplarzy danego tytułu dla studentów oraz pracowników WSW.
23.Konto czytelnika otwiera się na podstawie: dokumentu potwierdzającego podjęcie i kontynuację studiów w WSW, deklaracji zawierającej dane personalne czytelnika i zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki WSW.
24.Do wypożyczenia uprawnia ważna legitymacja studencka WSW lub dowód osobisty pracowników WSW.
Osoby spoza Uczelni mogą wypożyczyć potrzebną literaturę za okazaniem dowodu osobistego. Osoby te zobowiązane są do wniesienia opłaty w formie zwrotnej kaucji w wysokości 150 % wartości dzieła.
25.Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła.
26.Liczba książek wypożyczonych jednocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć 2 dzieł.
Osoby studiujące na dwóch fakultetach mają prawo do wypożyczenia 4 dzieł jednocześnie.
W uzasadnionych przypadkach ( np.: pisanie pracy dyplomowej ) pracownik biblioteki udziela zezwolenia na większą liczbę wypożyczeń.
27.Dzieła wypożycza się czytelnikom na okres jednego miesiąca. Osobom studiującym na dwóch fakultetach – na dwa miesiące.
Osobom spoza uczelni – 2 dzieła na dwa tygodnie ( po wpłaceniu kaucji ).
28.W razie potrzeby czytelnik może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów.
29.Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem regulaminowego terminu zwrotu.
30.Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek biblioteka nalicza kary pieniężne w wysokości 0,50 zł za wolumin, za każdy dzień ponad ustalony termin. Czytelnik zobowiązany jest także do pokrycia kosztów upomnienia w wysokości 5,00 zł.
31.Rażące naruszenie regulaminu daje podstawę do pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z biblioteki na czas określony lub całkowicie.
32.W razie zagubienia dzieła czytelnik jest zobowiązany:
– zwrócić identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik biblioteki ustala sposób uregulowania zobowiązania wobec biblioteki ( np.: wyznacza do odkupienia inne dzieło).
– w razie zniszczenia – zwrócić koszty oprawy lub konserwacji.
Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.
33.Dla uzyskania zaliczenia semestru studiów studenci winni zwrócić wypożyczone książki i przedstawić w Dziekanacie Uczelni podpisaną przez pracownika biblioteki obiegówkę.
34.Pracownicy WSW rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci kończący lub opuszczający Uczelnię winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.
35.W przypadku nieuregulowania należnych opłat lub niezwrócenia wypożyczonych wydawnictw Biblioteka będzie dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej

Rozdział IV
Wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe

36.Biblioteka WSW umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek zamiejscowych dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego:
– nauczycielom akademickim WSW,
– studentom WSW dla określonych prac.
Biblioteka WSW sprowadza materiały biblioteczne na okres jednego miesiąca. Sprowadzone dzieła udostępnia się tylko na miejscu w czytelni.
37.Biblioteka WSW udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczenia międzybibliotecznego.
38.Wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe nie obejmują:
– dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,
– gazet i czasopism naukowych,
– aktualnie obowiązujących podręczników,
– dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.
39.Biblioteka WSW każdorazowo zastrzega sobie prawo do decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych i zamiejscowych.

Rozdział V
Udostępnianie prac dyplomowych

40.Prawo do korzystania z niepublikowanych prac licencjackich i dyplomowych mają:
– pracownicy dydaktyczni WSW,
– studenci WSW.
41.Osoby, którym udostępnione są prace, ewidencjonowane są w rejestrze czytelników korzystających z prac dyplomowych.
42.Korzystanie z wyżej wymienionych prac nie może naruszać praw autorskich określonych ustawą.
43.Zabrania się kopiowania jakichkolwiek fragmentów z niepublikowanych prac licencjackich i dyplomowych.
44.Pisemne oświadczenie zgody autora pracy na jej udostępnianie jest podstawą do możliwości korzystania z tej pracy w czytelni WSW.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

45.Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i do stosowania się do zawartych w nim postanowień.
46.Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz z działalnością informacyjno-usługową Biblioteki WSW można zgłaszać ustnie lub pisemnie do pracowników Biblioteki.
47.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.