Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie) w Warszawskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Otwocku trwają 6 semestrów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata.

Nauka na studiach licencjackich odbywa się na następujących kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość w ramach których Uczelnia proponuje następujące specjalności:

Finanse i rachunkowość: 

  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Bankowość

Zarządzanie:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  • Zarządzanie logistyczne
  • Zarządzanie finansami i rachunkowość
  • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym – nowa specjalność

Absolwent Uczelni otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjata, który uprawnia go do kontynuowania nauki na studiach magisterskich uzupełniających.