Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

Opis kierunku:

Zarządzanie jest kierunkiem studiów, który umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w wielu sferach życia gospodarczego.Celem studiów jest wykształcenie menedżerów umiejących podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek oraz organizować i prowadzić firmy na zlecenie osób trzecich w sposób, który zapewnia rentowność działań przedsiębiorstwa. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Program studiów został przygotowany z uwzględnieniem Standardów kształcenia dla kierunku – Zarządzanie.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie?

Właściwe zarządzanie jest ważne nie tylko dla dyrektorów czy menedżerów, lecz dla każdego z nas, gdyż zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Zarządzanie to inaczej: kontrolowanie, koordynowanie, administrowanie, planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie, kontrolowanie, a tym samym daje odpowiedzi na wiele pytań dotyczących funkcjonowania współczesnego człowieka, nie tylko w gospodarce. Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, zawsze znajdują się na szczycie drabiny społecznej, dzięki czemu uzyskują wysoki status społeczny i materialny. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, jednak każdy podmiot w swym działaniu wykorzystuje zasoby. Do najważniejszych należą zasoby ludzkie (siła robocza i jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (środki trwałe) i czas, stąd mówimy o zarządzaniu: zasobami ludzkimi, finansami, środowiskiem, jakością, ryzykiem, nieruchomościami, przedsiębiorstwem, etc.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie w WSW?

Kierunek zarządzanie ma znaczącą pozycję w polskim szkolnictwie wyższym, czego dowodem są wysokie lokaty w rankingach prasowych i środowiskowych. Najwięcej studentów studiuje właśnie na kierunku Zarządzanie. Wybierając uczelnie na której chcemy studiować, trzeba brać pod uwagę, czy uczelnia prowadzi profil praktyczny, czy tylko teoretyczny (ogólnoakademicki). Ten pierwszy da absolwentom umiejętności i kompetencję, a ten drugi przede wszystkim wiedzę. Jednak sama wiedza bez umiejętności jej praktycznego wykorzystania staje się po prostu nieprzydatna. Stad tak duży odsetek bezrobotnych wśród absolwentów kierunku Zarządzania. W WSW w Otwocku student ma wybór, czy chce studiować profil ogólno-akademicki, czy praktyczny. Posiadamy kadrę, która oprócz doświadczenia akademickiego posiada doświadczenie praktyczne, zdobyte w zarządzaniu biznesem (firmami i przedsiębiorstwami), instytucjami publicznymi, zasobami ludzkimi, etc. To właśnie ta kadra ma za zadanie przygotować studenta do wykonywania stanowiska menagera, w wybranych przez niego obszarach (specjalnościach). Nasz absolwent będzie posiadał umiejętności i kompetencje do zarządzania firmą oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Program studiów jest dopasowany do najnowszych i dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Zatrudnienie w zarządzaniu

Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się w sposób profesjonalny zarządzaniem. Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie stwarza możliwości znalezienia zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się jednostkach krajowych i zagranicznych. Absolwenci zarządzania w zależności od specjalności znajdują zatrudnienie w szczególności jako: specjaliści menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej, eksperci na rynku inwestycji, nieruchomości, menedżerowie w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych, specjaliści ds. finansów, rachunkowości, w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz firmach świadczących usługi finansowe, jako eksperci przy tworzeniu i opracowaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Dzięki studiom na kierunku zarządzanie można również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Program studiów obejmuje realizację następujących przedmiotów:

Przedmioty ogólne:

 1. Język obcy ( angielski, niemiecki, rosyjski )
 2. Przedmioty humanistyczne,
 3. Technologie informacyjne,
 4. Prawo ochrony intelektualnej,
 5. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Przedmioty podstawowe:

 1. Podstawy zarządzania
 2. Nauka o organizacji
 3. Mikroekonomia,
 4. Finanse,
 5. Prawo,
 6. Matematyka,
 7. Prawo gospodarcze.

Przedmioty kierunkowe:

 1. Zachowania organizacyjne,
 2. Zarządzanie projektami,
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 4. Zarządzanie jakością,
 5. Informatyka w zarządzaniu,
 6. Marketing,
 7. Badania marketingowe,
 8. Rachunkowość finansowa,
 9. Finanse przedsiębiorstwa,
 10. Procesy informacyjne w zarządzaniu,
 11. Podstawy rachunkowości,
 12. Polityka gospodarcza,
 13. Prawo pracy

Przedmioty specjalnościowe
Specjalności:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 3. Zarządzanie finansami i rachunkowość
 4. Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 5. Konsulting gospodarczy
 6. Zarządzanie logistyczne
 7. Zarządzanie marketingowe NOWOŚĆ!!!  Specjalność Zarządzanie projektami eventowymi NOWOŚĆ!!!  Specjalność Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie NOWOŚĆ !!!  Zarządzanie przemysłem spotkań na rynkach międzynarodowychNOWOŚĆ !!!  Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce turystycznej

Liczba i rodzaj specjalności w danym roku akademickim uzależniona jest od liczby zainteresowanych osób.

Studia zarządzanie

Opłata za I rok na kierunku zarządzanie:
– 1900 zł przy wpłacie jednorazowej lub 5 rat po 390 zł
– wpisowe 400 zł

Promocje w rekrutacji 2020/2021 w semestrze zimowym

Promocje w rekrutacji
Najniższe czesne w regionie !

Warszawska Szkoła Wyższa prowadzi rekrutację na studia rozpoczynające się 1 października 2020 roku.
1. Studenci, którzy zapiszą się na kierunek Zarządzanie do dnia 31.08.2020 wnoszą wpisowe w wysokości 300 zł.

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ