Administracja Publiczna

Administracja Publiczna

Głównym celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych urzędników sektora administracji publicznej, którzy wykorzystają zdobyte wiadomości i umiejętności w pracy w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, policji, urzędach skarbowych, urzędach pracy, inspekcjach oraz wielu innych organach administracji publiczne.

Właśnie z myślą o profesjonalnym przygotowaniu, stworzyliśmy specjalny program, który gwarantuje  poznanie podstaw prawnych i rozumienia istoty ustroju administracji publicznej RP, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, systemu prawnego i instytucjonalnego Unii Europejskiej, finansów i zamówień publicznych, relacji między sferą publiczną i prywatną, prawa cywilnego, prawa karnego i karno skarbowego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz postępowania przed sądami administracyjnymi, a także inne zagadnienia potrzebne na stanowiskach urzędniczych.

Adresaci studiów:

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem, które chcą uzupełnić swą wiedzę o problematykę prawną, głównie w zakresie zagadnień prawnych organizacji i funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Brak kierunkowego wykształcenia stawia w trudnej sytuacji pracowników organów tej administracji, a zwłaszcza tych którzy ubiegają się o kierownicze stanowiska. Program studiów odpowiada standardom kształcenia na kierunku administracja, jest skonstruowany tak, żeby osoby z innym wykształceniem, które pracują bądź zamierzają pracować na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej zdobyły wiedzę  niezbędną dla takich stanowisk.

Program studiów:

Program studiów ECTS Liczba godzin
1. Prawo administracyjne, materialne i ustrojowe 9 32 godz.
2. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo-administracyjne 10 64 godz.
3. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 4 16 godz.
4. Publiczne prawo gospodarcze 6 24 godz.
5. Prawo cywilne z umowami w administracji 6 24 godz.
6. Prawo pracy i prawo urzędnicze 6 24 godz.
7. Finanse publiczne i prawo finansowe 5 16 godz.
8. Prawo karne, karno-skarbowe i prawo wykroczeń 5 16 godz.
9. Instytucje i prawo Unii Europejskiej 5 16 godz.
10. Prawo zamówień publicznych 4 24 godz.
Razem 60 256 godz.

Czas trwania – jeden rok, 2 semestry; dwudniowe zjazdy przeciętnie dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela).
Opłaty – czesne  3000 zł, płatne w 10 ratach.
Wymagane dokumenty – podanie; kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów, 2 zdjęcia.
Wymagane wykształcenie  – ukończenie studiów wyższych dowolnego kierunku.
Termin rozpoczęcia – październik, marzec.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, określonych w odrębnych przepisach.