MBA

Master of Business Administration

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku zaprasza na studia podyplomowe typu Master Of Business Administration. Oferta MBA jest skierowana do kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwalają osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Program MBA zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętność analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

Partnerem zagranicznym studiów MBA jest uczelnia zagraniczna z Niemiec z Fachhoschule z Bielefeldu.

Program MBA:

Kształcenie odbywa się w oparciu o dziewięć modułów:

  1. Ekonomia
  2. Zarządzania organizacjami
  3. Marketing
  4. Finanse przedsiębiorstw
  5. Rachunkowość
  6. Prawo gospodarcze
  7. Systemy informacyjne
  8. Praca dyplomowa
  9. Język obcy w biznesie

W ramach każdego modułu są bloki przedmiotowe i tematyczne oraz przedmioty do wyboru. Program studiów jest realizowany w czasie 492 godzin.

 Główne założenia programu:

– dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,
– kształtowanie praktycznych umiejętności menadżerskich, w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonywania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
– przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
– przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Metody nauczania na MBA:

Mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

Plan studiów Master of Business Administration (MBA):

Semestr I

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

A

Przedmioty obowiązkowe

112

1.

Mikroekonomia

14

2.

Organizacja i zarządzanie

21

3.

Informatyka w zarządzaniu

21

4.

Źródła prawa europejskiego

14

5.

Prawo pracy

14

6.

Język angielski w biznesie

28

B

Przedmioty do wyboru na specjalności

28

1.

Finansowe aspekty integracji europejskiej

10

2.

Negocjacje na rynku światowym

18

RAZEM

140

Semestr II
L.P. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

A

Przedmioty obowiązkowe

139

1.

Zarządzanie finansami

21

2.

Makroekonomia

14

3.

Zarządzanie marketingowe

21

4.

Marketing międzynarodowy

21

5.

Strategie korporacji międzynarodowej

14

6.

Europejska Unia Walutowa. Euro i kursy wymienne walut.

14

7.

Praca dyplomowa

6

8.

Język angielski w biznesie

28

B

Przedmioty do wyboru na specjalności

14

1.

Rynek kapitałowy

14

RAZEM

153

 

Semestr III

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

A

Przedmioty obowiązkowe

115

1.

Kierowanie ludźmi

21

2.

Zarządzanie strategiczne

21

3.

Rachunkowość finansowa

14

4.

Prawo gospodarcze i handlowe

14

5.

Prawo podatkowe

21

6.

Praca dyplomowa

10

7.

Język angielski w biznesie

14

RAZEM

115

 

Semestr IV

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

A

Przedmioty obowiązkowe

70

1.

Analiza i planowanie finansowe

21

2.

Rachunkowość zarządcza

21

3.

Praca dyplomowa

14

4.

Język angielski w biznesie

14

B

Przedmioty do wyboru na specjalności

14

1.

Polityka regionalna Unii Europejskiej

14

RAZEM

84

 

Kadra:

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną oraz legitymujące się doświadczeniem praktycznym, z łatwością, trafnie i komunikatywnie wykorzystują metody interaktywne w wykształceniu umiejętności słuchaczy. Wykłady będą prowadzone między innymi przez profesorów i doktorów WSW, profesorów z innych uczelni krajowych i zagranicznych, pracowników ministerstw, jednostek konsultingowych i itp.

Wyjazdy zagraniczne:

Każdej grupie słuchaczy będzie organizowany wyjazd dwutygodniowy do Niemiec. Program pobytu obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu za granicą, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, imprezy kulturalne oraz spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu autokarem lub mikrobusem, natomiast pozostałe koszty ponosi uczelnia.

Dyplom ukończenia MBA:

Jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej jest opracowany tak, aby uwzględniał warunki realizacji Studium MBA w uczelni partnerskiej oraz by zapewniał uzyskanie akredytacji (potwierdzenia standardów kształcenia) przez Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM i akceptację uczelni partnerskiej w Niemczech. W Polsce FORUM jest podstawową instytucją środowiskową określającą jakościowe standardy kształcenia na studiach wyższych i na poziomie podyplomowym w zakresie zarządzania. Z założenia osiągnięcie tej akredytacji pozwala (jest warunkiem koniecznym) na ubieganie się o akredytację EQUAL w systemie europejskim. Dyplom MBA wydawany przez WSW z siedzibą w Otwocku zawiera suplement określający zakres oraz charakter udziału uczelni partnerskiej w realizacji programu i uwzględnia standardy typowe dla dyplomów tego typu wydawanych w krajach Unii Europejskiej.

 Wymagane dokumenty:

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
życiorys,
trzy fotografie,
list motywacyjny,
kwestionariusz zgłoszeniowy,
dowód opłaty za postępowania kwalifikacyjne – 150zł.udia podyplomowe MBA

Opłaty:
Czesne 2000 zł za semestr.
Kontakt:

Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku
ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock
tel./fax. 22 719-52-15
e-mail: dziekanat@wsw.edu.pl

www.wsw.edu.pl