Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadrami

Cele studiów:

  • prezentacja najważniejszych zagadnień polityki personalnej,
  • przekazanie wiedzy, jak skutecznie kierować ludźmi, jak motywować ich do dobrej pracy i rozwoju zawodowego,
  • poznanie prawa pracy i przepisów prawnych dotyczących poszukujących pracy, oraz
  • zapoznanie studentów z programami informatycznymi służącymi zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych.

Słuchacze:

Kadry kierowniczej /różnych szczebli/ organizacji,  pracowników działów personalnych, oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką kierowania ludźmi we współczesnych organizacjach.

Wykładowcy:

Kadrę wykładowców stanowią  pracownicy naukowi specjalizujący się w problematyce HRM. Oprócz zajęć teoretycznych przewidziane są: dyskusje nad konkretnymi przypadkami, treningi w grupach

Program studiów

Nazwa przedmiotu ECTS Liczba godzin
I. Wprowadzenie do zarządzania i pracy kierowniczej 5 24 godz.
II. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 5 24 godz.
III. Zachowania organizacyjne 5 24 godz.
IV. Planowanie zasobów ludzkich. Rekrutacja i selekcja 5 24 godz.
V. Rozwój zasobów ludzkich 4 16 godz.
VI. Zarządzanie wynagrodzeniami 4 16 godz.
VII. Systemy oceny pracowników 4 16 godz.
VIII. Sztuka negocjacji.Organizacje pracowników i pracodawców 4 16 godz.
IX. Prawo pracy z uwzględnieniem standardów unijnych 5 24 godz.
X. Administracja dokumentacją osobową 4 6 godz.
XI. Wykorzystanie technologii informacyjnej w zarządzaniu 6 18 godz.
XII. Seminarium dyplomowe 9 12 godz.
Razem 60 220 godz.

 

Organizacja studiów i warunki otrzymania dyplomu:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu jest:
– zaliczenie lub zdanie egzaminu ze wszystkich przedmiotów objętych programem, oraz napisanie pracy dyplomowej.

Sylabusy:

Uwaga: ich zawartość może ulec pewnym – większym lub mniejszym – modyfikacjom.

I. Wprowadzenie do zarządzania i pracy kierowniczej (24 godz.)
1. Istota zarządzania
2. Proces zarządzania: planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie
3. Główne role, umiejętności, rodzaje menedżerów
4. Specyfika zarządzania w zależności od rodzaju , wielkości organizacji i etapu jej rozwoju
5. Elementy struktury organizacyjnej
6. Praca zespołowa – nowoczesny standard polityki personalnej
7. Zarządzanie zmianami w organizacji
8. Współczesne techniki  i narzędzia zarządzania /min. analiza SWOT/
9. Podstawy zarządzania finansami

II. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi (24 godz.)
1. Czym jest funkcja personalna i jej ewolucja
2. Modele zarządzania personelem: model klasyczny, model stosunków międzyludzkich, zasobów ludzkich, model nowoczesny – ZZL oraz modele wyróżnione ze względu na strategię firmy: model sita i kapitału ludzkiego
3. Podstawowe zadania realizowane w ramach funkcji personalnej
4. Ocena funkcji personalnej
5. Kontekst zarządzania zasobami ludzkimi: podejście sytuacyjne, otoczenie organizacji, zarządzanie zmianą a pracownicy
6. Cechy rynku pracy a polityka kadrowa
7. Uwarunkowania wydajności pracy: ujęcie ekonomiczno-socjologiczne

III.  Zachowania organizacyjne (24 godz.)
1. Znaczenie pracy i zróżnicowane cechy pracowników
2. Kultura organizacyjna, klimat organizacyjny.  Wpływ na zachowania pracownicze i efektywność pracy
3. Motywacja i kształtowanie systemów motywacyjnych
4. Przywództwo
5. Komunikacja i umiejętności interpersonalne
6. Konflikty i sztuka ich rozwiązywania
7. Zaangażowanie organizacyjne

IV. Planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja (24 godz.)
1. Ocena stanu zatrudnienia w organizacji
2. Formułowanie strategii w zakresie zasobów ludzkich
3. Planowanie zasobów ludzkich
4. Sposoby rekrutacji
5. Etapy i sposoby selekcji ze szczególnym uwzględnieniem rozmów kwalifikacyjnych
6. Ośrodki oceny /procedura AC/
7. Przykłady praktycznych rozwiązań w zakresie selekcji
8. Wprowadzenie do organizacji

V. Rozwój zasobów ludzkich (16 godz.)
1. Od społeczeństw przemysłowych do społeczeństw wiedzy
2. Teoria uczenia się
3. Organizacja ucząca się
4. Określenie potrzeb szkoleniowych i sposobu ich realizacji
5. Tradycyjne techniki szkoleniowe
6. Coaching i mentoring
7. Indywidualna i grupowa burza mózgów
8. Ocena szkoleń
9. Rozwój kadry kierowniczej
10. Zarządzanie karierą, polityka awansowa firmy

VI. Zarządzanie wynagrodzeniami (16 godz.)
1. Projektowanie stanowisk pracy
2. Sposoby wartościowania stanowisk pracy
3. Systemy płac w zakładzie pracy
4. Premie i nagrody
5. Nowoczesne systemy wynagrodzeń: dochody odroczone, programy kafeteryjne, bonusy
6. Ustalanie proporcji płac i wzrostu płac w organizacji
7. Świadczenia socjalne i programy emerytalne

VII. Systemy oceny pracowników (16 godz.)
1. Funkcje ocen
2. Oceny niesformalizowane i sformalizowane
3. Kryteria ocen
4. Nowoczesny wielopodmiotowy system oceny: sprzężenie zwrotne 360 stopni
5. Techniki oceny pracowników, w  tym model „wielkiej piątki”
6. Błędy oceny
7. Ocena przełożonych

VIII.  Sztuka negocjacji. Organizacje pracowników i pracodawców (16 godz.)
1. Istota, cele i etapy negocjowania
2. Strategia przygotowania i prowadzenia skutecznych negocjacji
3. Kluczowe umiejętności negocjacyjne
4. Związki zawodowe i ich sposób funkcjonowania
5. Negocjacje zbiorowe
6. Rady pracownicze

IX. Prawo pracy z uwzględnieniem standardów unijnych (24 godz.)
1. Źródła prawa pracy
2. Analiza przepisów prawa pracy zawartych  w „Kodeksie pracy.
3. Omówienie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy
4. Umowy o pracę oparte o „Kodeks cywilny”
5. Proces dostosowywania polskiego prawa pracy do prawa międzynarodowego i  unijnego

X. Administrowanie dokumentacją osobową (6 godz.)
1. Tworzenie bazy danych osobowych
2. Sposoby zbierania informacji miękkiej na temat oceny przez pracowników stosunków pracy /m.in. ankiety, wywiady/

XI. Wykorzystanie technologii informacyjnej w zarządzaniu kadrą (18 godz.)
1. Tworzenie skomputeryzowanego systemu informacji dotyczącego zasobów ludzkich
2. Prezentacja podstawowych programów informatycznych wykorzystywanych w działach personalnych, m.in. dotyczących  płac.

XII. Seminarium dyplomowe (12 godz.)
Napisanie pracy dyplomowej na wybrany temat  /10-20 stron/

Opłata: 1500zł za semestr