Stypendia 2019/2020

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowany jest nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku. 

Informacja o pomocy socjalnej

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW NA R.A. 2019/2020ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

  1. Zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, (które doprecyzuje nowy Regulamin).
  2. Wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia, w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 złJeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, Rektor ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.
  3. Zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów.
  4. Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który osiągnie „wyróżniające wyniki w nauce”.
  5. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
  6. W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student obejmuje:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę,
  • stypendium rektora

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

CUDZOZIEMCY

Studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art.98 ust. 1 ustawy PSWiN, czyli o stypendium socjalne.

Art. 324 ust. 2 pkt 2-7 precyzuje, którzy cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:

– cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

– cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

– cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

– posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia (bez adnotacji na karcie o dostępie do rynku pracy);

– cudzoziemcy będących małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski stypendialne w semestrze zimowym w r. a. 2019/2020 będą przyjmowane w terminie:

 01 – 31 października 2019 r.

Informacje o stypendiach w zakładce Dziekanat stypendia

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *