O czym student wiedzieć powinien

Co student wiedzieć powinien

Rozliczenie indeksu po sesji egzaminacyjnej

 1. – podstawą i warunkiem rozliczenia semestru oraz  roku studiów jest złożenie w dziekanacie indeksu wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta (egzaminacyjnymi);
 2. – obligatoryjne terminy złożenia indeksów określa „Organizacja roku akademickiego” po semestrze zimowym do 28 lutego po semestrze letnim do 15 września  r.;
 3. przed złożeniem indeksu niezbędne jest uzyskanie pieczątek „rozliczenie z kasą” oraz „rozliczenie z biblioteką”;
 4. – „rozliczenia z kasą” można dokonać w kwesturze, a jego warunkiem jest uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni;
 5. – rozliczenie indeksu pozwala na określenie przez dziekanat statusu studenta, na podstawie którego ustalane są uprawnienia do określonych świadczeń państwowych (ulgi PKP, renty socjalne, zwolnienie ze służby wojskowej, …) i wystawiane zaświadczenia o stanie studiów;
 6. – na podstawie rozliczeń w indeksie podpisywana jest karta obiegowa na koniec studiów;
 7. – niezłożenie indeksu w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym wnioskiem  o skreślenie z listy studentów;
 8. – ponowne wpisanie na listę studentów (reaktywacja) wymaga wniesienia podania do Rektora oraz uiszczenia opłaty reaktywacyjnej;
 9. – w uzasadnionych i wiarygodnie udokumentowanych przez studenta przypadkach Rektor może przedłużyć mu termin złożenia indeksu (rozliczenia sesji egzaminacyjnej).

Egzaminy

 1. regulamin studiów przewiduje 2 terminy egzaminów: egzamin zwyczajny,egzamin poprawkowy;
 2. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na co najmniej jednym z tych egzaminów student otrzymuje prawo do jednego egzaminu w terminie „dodatkowym”;
 3. na egzaminie należy posiadać: indeks, legitymację, aktualną kartę okresowych osiągnięć (egzaminacyjną);
 4. oceny z egzaminów i zaliczeń dostępne są bezpośrednio u egzaminatorów;
 5. dziekanaty nie udzielają informacji o wynikach egzaminów i zaliczeń;
 6. wszystkie egzaminy są  bezpłatne;

Karty okresowych osiągnięć studenta (egzaminacyjne)

 1. wydawane są przez dziekanat przed sesjami egzaminacyjnymi studentom, którzy mają uregulowane wszystkie płatności wobec Uczelni;
 2. Rektor może zezwolić na wydanie karty okresowych osiągnięć (egzaminacyjnej) w przypadku złożenia zaakceptowanego przez Rektora lub Kanclerza podania o przesunięcie terminu płatności czesnego. Warunkiem pozytywnej decyzji Rektora jest podanie istotnych przyczyn powstania zaległości i wskazania daty ich uregulowania;
 3. student nie może być dopuszczony do egzaminu bez posiadania aktualnej karty egzaminacyjnej (odpowiednio: egzaminu zwyczajnego, poprawkowego I, poprawkowego II, egzaminu warunkowego, egzaminu z różnic programowych);
 4. szczegółowy harmonogram wydawania kart podawany jest do wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Uczelni.

Wpisy ocen do indeksów

 1. zebranie wszystkich wpisów ocen z zaliczeń i egzaminów w wyznaczonych terminach jest obowiązkiem studenta;
 2. terminy i miejsca wpisów ocen podawane są w harmonogramie sesji egzaminacyjnej;
 3. pracownicy dziekanatu nie wyręczają studentów w uzyskiwaniu wpisów ocen od egzaminatorów.
 4. niezgłoszenie się studenta po wpisy ocen w wyznaczonych terminach nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu złożenia indeksu do rozliczenia;

Zaliczenia

 1. zaliczenie przedmiotu (na prawach egzaminu) powinno odbyć się na ostatnich zajęciach;
 2. zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu;
 3. student powinien zaliczyć ćwiczenia na ostatnich zajęciach lub przed egzaminem;
 4. nieprzystąpienie do egzaminu w sesji egzaminacyjnej z powodu braku zaliczenia ćwiczeń jest traktowane jako nieobecność nieusprawiedliwiona;
 5. terminy zaliczeń poprawkowych ustalają prowadzący zajęcia;
 6. terminy zaliczeń poprawkowych powinny umożliwić przystąpienie do kolejnych egzaminów.

Wpis warunkowy

 1. wpis warunkowy oznacza wpisanie na wyższy semestr studiów przy niezaliczeniu nie więcej, niż dwóch przedmiotów;
 2. wpis warunkowy wymaga wniesienia podania do Rektora;
 3. przedmioty „warunkowe” powinny być zaliczane przez studenta w pierwszej kolejności; ich przenoszenie na kolejne semestry studiów jest niedopuszczalne;
 4. za zgodą wykładowcy student może przystąpić do egzaminu z przedmiotu „warunkowego” przed terminem sesji;
 5. wpłaty za wpis warunkowy należy dokonać w terminie 14 dni od dokonania wpisu warunkowego decyzją Rektora

Powtarzanie roku

 1. jeżeli student nie zaliczy więcej niż 2 przedmiotów, kierowany jest na powtórzenie semestru;
 2. student powtarzający semestr studiów ma „z urzędu” przepisane wszystkie pozytywne oceny z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów już zaliczonych w okresie studiów.
 3. w przypadku zmian w planach studiów student jest zobowiązany do zaliczenia „różnic programowych”. Decyzje w tych sprawach podejmuje Rektor.

Podania o usprawiedliwienie nieobecności

 1. obowiązuje 14-dniowy termin składania podań w sprawie usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach;
 2. podania o usprawiedliwienie nieobecności (na ustalonym formularzu) należy składać w dziekanacie; w podaniu należy wskazać przyczynę nieobecności i potwierdzić jej wystąpienie wiarygodnym dokumentem;
 3. informacja o usprawiedliwieniu nieobecności lub przedłużeniu sesji egzaminacyjnej wpisywana jest przez dziekanat na kartach egzaminacyjnych;
 4. usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie podstawowym jest wymagane tylko w przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego I i należy o nie występować dopiero po tym egzaminie;
 5. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych (wykładach, ćwiczeniach, lektoratach, seminariach) dokonują bezpośrednio prowadzący zajęcia; decyzje dziekanów w tych sprawach wydawane są jedynie w trybie odwoławczym.

Egzamin dyplomowy

 • Terminy składania prac dyplomowych to 15 marca po semestrze zimowym i 15 września po semestrze letnim. Niezłożenie pracy dyplomowej w/w terminie lub podania o powtarzanie semestru skutkuje wnioskiem o skreślenie z listy studentów. Termin składania podań do rektora o powtarzanie semestru ( powtarzanie seminarium) to również 15 marca i 15 września. Wpłat za powtarzanie seminarium należy dokonać w terminie 14 dni od  decyzji Rektora o powtarzaniu semestru.
 • Przed obroną pracy dyplomowej należy złożyć w dziekanacie:
 • 1. indeks,
 • 2. legitymację studencką (według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2011 r. absolwent studiów I stopnia może posiadać legitymację studencką do 31 października roku, w którym ukończył studia),
 • 3. dwa egzemplarze pracy dyplomowej w twardej oprawie drukowane dwustronnie oraz egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD. Praca dyplomowa musi być zatwierdzona przez promotora (podpis promotora na stronie tytułowej),
 • 4. oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy,
 • 5. uzupełnioną kartę obiegową,
 • 6. cztery fotografie o wymiarach 4,5×6,5 cm,
 • 7. wniesienie opłaty za egzamin i wydanie dyplomu.

Palenie papierosów

 1. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa palenie papierosów na terenie uczelni jest zabronione;
 2. Uczelnia nie ma obowiązku organizowania specjalnych palarni ani zamieszczania informacji o zakazie palenia.

Etos studenta

 1. Uczelnia jest miejscem gdzie obowiązują wysokie normy etyczne i wymagania w zakresie kultury zachowania się (etos akademicki);
 2. student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm wynikających z przepisów oraz tradycji akademickiej, co potwierdza ślubowaniem;
 3. Za przewinienia dyscyplinarne student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych o ustawie prawo o szkolnictwie wyższym.