Jak to załatwić?

Jak to załatwić?

Rozliczenie indeksu

Indeksy do rozliczenia semestralnego w roku akademickim 2017/2018 należy złożyć w Dziekanacie w następujących terminach
Po semestrze zimowym do 28.02.2018 Po semestrze letnim do 15.09.2018 roku. Niezłożenie indeksu w terminie może skutkować skreśleniem z listy studentów.
Złożenie indeksu po w/w terminach skutkować będzie pobieraniem opłat
1. Opłata za złożenie do rozliczenia indeksu po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 po 28.02.2018 roku wynosi:
1) w przypadku złożenia do rozliczenia indeksu w terminie do 17.03.2018 r. – 20 złotych;
2) w przypadku złożenia do rozliczenia indeksu w terminie do 31.03.2018 r. – 100 złotych;
2. Opłata za złożenie do rozliczenia indeksu po semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 po 15.09.2018 roku wynosi:
1) w przypadku złożenia do rozliczenia indeksu w terminie do 30.09.2018 r. – 20 złotych;
2) w przypadku złożenia do rozliczenia indeksu w terminie do 15.10.2018 r. – 100 złotych;

Student w uzasadnionych przypadkach może złożyć podanie do Rektora o przedłużenie terminu złożenia indeksu do rozliczenia

Student, który nie złoży indeksu do rozliczenia po 31 .03.2018 r. i po 15.10.2018 r. zostanie skreślony z listy studentów.

Urlop

1. Student może otrzymać urlop w przypadku:
1) długotrwałej choroby,
2) ważnych okoliczności losowych,
3) urodzenia dziecka lub opieki nad nim,
2. Studentowi może być udzielony urlop:
1) krótkoterminowy, na jeden semestr
2) długoterminowy nie dłuższy niż dwa lata.
3. Na czas odbywania czynnej służby wojskowej student otrzymuje urlop specjalny.
4. Udzielenie urlopu automatycznie przesuwa termin planowego ukończenia studiów.
5. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
6. W okresie urlopu student zachowuje uprawienia studenckie.
Student składa podanie w Dziekanacie Uczelni. Po 14 dniach od złożenia podania dowiaduje się o decyzji Rektora.

Usprawiedliwienia

Podania o usprawiedliwienie nieobecności
• obowiązuje 14-dniowy termin składania podań w sprawie usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach;
• podania o usprawiedliwienie nieobecności (na ustalonym formularzu) należy składać w dziekanacie; w podaniu należy wskazać przyczynę nieobecności i potwierdzić jej wystąpienie wiarygodnym dokumentem;
• informacja o usprawiedliwieniu nieobecności lub przedłużeniu sesji egzaminacyjnej wpisywana jest przez dziekanat na kartach egzaminacyjnych;
• usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie podstawowym jest wymagane tylko w przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego I i należy o nie występować dopiero po tym egzaminie;
• usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych (wykładach, ćwiczeniach, lektoratach, seminariach) dokonują bezpośrednio prowadzący zajęcia; decyzje Rektora w tych sprawach wydawane są jedynie w trybie odwoławczym.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Termin złożenia pracy dyplomowej:

semestr zimowy: 31 marca
semestr letni: 15 września

Studenci mogą ubiegać się o powtarzanie semestru aby kontynuować seminarium dyplomowe, tym samym termin złożenia pracy wydłuży się o jeden semestr. Podania do Rektora o powtarzanie semestru należy składać w terminach: semestr zimowy: 31 marca, semestr letni: 15 września.
Opłaty za powtarzanie seminarium należy dokonać w terminie 14 dni od decyzji Rektora.
Niezłożenie pracy dyplomowej lub stosownego podania w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym wnioskiem o skreślenie z listy studentów.

Przed obroną pracy dyplomowej należy złożyć:

1. Indeks
2. Legitymacje studencką (według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2011 r. absolwent studiów I stopnia może posiadać legitymację studencką do 31 października roku, w którym ukończył studia)
3. Dwa egzemplarze pracy dyplomowej w twardej oprawie (trzy egzemplarze, jeśli promotor chce zachować egzemplarz), drukowane dwustronnie oraz egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD (Word 97-2003 lub PDF) Praca dyplomowa musi być zatwierdzona przez promotora (podpis promotora na stronie tytułowej, potwierdzający akceptację pracy)
4. Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy
5. Wypełnioną kartę obiegową
6. Cztery fotografie w formacie 4,5 x 6,5 cm
7. Dowód wpłaty za egzamin i wydanie dyplomu oraz opłata archiwizacyjna (460 zł)

Wymogi podstawowe

Praca licencjacka/inżynierska:

– jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,
– temat pracy powinien być związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia studenta,
– podlega recenzji,
– stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.

Wymogi edytorskie

– format arkusza papieru A4,
– czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
– odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
– marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm; na oprawę: l cm,
– stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
– stosować akapity,
– przypisy powinny być umieszczone na dole strony, do której się odnoszą;

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr RK/210/3/2011 Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa, ocena pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku

Zniżki i promocje dla studentów

Zniżki w opłatach
o do 10% wysokości czesnego w przypadku studiowania w WSW co najmniej dwóch osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
o Studenci mogą otrzymać jednorazową zniżkę do 350 zł w przypadku polecenia Uczelni kandydatowi na studia.