Sprawy studenckie

Sprawy studenckie

Egzaminy

1. regulamin studiów przewiduje 2 terminy egzaminów: egzamin zwyczajny, egzamin poprawkowy ;
2. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na co najmniej jednym z tych egzaminów student otrzymuje prawo do jednego egzaminu w terminie „dodatkowym”;
3. na egzaminie należy posiadać: indeks, legitymację, aktualną kartę okresowych osiągnięć (egzaminacyjną);
4. oceny z egzaminów i zaliczeń dostępne są bezpośrednio u egzaminatorów;
5. dziekanaty nie udzielają informacji o wynikach egzaminów i zaliczeń;

Karty okresowych osiągnięć studenta (egzaminacyjne)

1. wydawane są przez dziekanat przed sesjami egzaminacyjnymi studentom, którzy mają uregulowane wszystkie płatności wobec Uczelni;
2. Rektor może zezwolić na wydanie karty okresowych osiągnięć (egzaminacyjnej) w przypadku złożenia zaakceptowanego przez Rektora lub Kanclerza podania o przesunięcie terminu płatności czesnego. Warunkiem pozytywnej decyzji Rektora jest podanie istotnych przyczyn powstania zaległości i wskazania daty ich uregulowania;
3. student nie może być dopuszczony do egzaminu bez posiadania aktualnej karty egzaminacyjnej (odpowiednio: egzaminu zwyczajnego, poprawkowego I, egzaminu warunkowego, egzaminu z różnic programowych);
4. szczegółowy harmonogram wydawania kart podawany jest do wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Uczelni.

Rozliczenie semestralne

1. Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć (egzaminacyjnej) w Dziekanacie po semestrze zimowym do 28 lutego.

2. Termin złożenia indeksów i kart okresowych osiągnięć (egzaminacyjnej) w Dziekanacie po semestrze letnim do 15 września.

3. Student jest zobowiązany do uzyskania wpisu ocen w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta w terminie podanym w harmonogramie sesji. Pracownicy dziekanatu nie wyręczają studentów w uzyskiwaniu tych wpisów od egzaminatorów.