Siedziba uczelni WSW

Historia uczelni

Inicjatywa powstania wyższej uczelni w Otwocku powstała w 1998 roku. Grono wybitnych profesorów wykonało w tym okresie szereg praw przygotowawczych i organizacyjnych. Udało się zgromadzić wysoko wykwalifikowana kadrę dydaktyczną..

W dniu 6 grudnia 2001 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu dokonał wpisu Uczelni do rejestru uczelni zawodowych. Uczelnia otrzymała nazwę Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku., która obejmuje szeroki zakres planowanej działalności dydaktycznej i naukowej. Aktualnie Uczelnia jest zarejestrowana w elektronicznym rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 228.

Uczelnia rozpoczęła swoja działalność od semestru letniego roku akademickiego 2001/2002 z lokalizacją w pomieszczeniach Zespołu Szkól Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10. Wspólne wykorzystywanie tych pomieszczeń było znacznym utrudnieniem dla działalności Uczelni, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania specjalistycznych pracowni i biblioteki.

Pierwsza inauguracja
Pierwsza inauguracja

Rektorem pierwszej, rocznej kadencji był prof. Jerzy Dębski, kolejną dwuletnią pełnił prof. dr Janusz Kowalski. W roku akademickim 2004/2005 funkcję rektora WSPiNS objęła prof. dr hab. Krystyna Twardowska.W kadencji 2006/2010 Rektorem był dr inż. Adam Sowiński a prorektorem prof. dr hab. Józef Szabłowski. Od 1 października 2010 roku Rektorem Uczelni był dr Andrzej Pietrych.
Obecnie, od 1 listopada 2015 roku rektorem jest prof. dr hab. Józef Szabłowski.
W roku 2003 Uczelnia zakupiła nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 13 ( dawna willa Elżbieta w Otwocku) o powierzchni ponad 1200 m².

Od 1 września 2004 roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych uzyskała własną , nowoczesną bazę lokalową i kolejne lata akademickie realizowane były już w nowej, własnej siedzibie Uczelni. Po zakończeniu rozbudowy, Uczelnia posiada łącznie 15 sal dydaktycznych, 3 laboratoria, nową bibliotekę oraz nowe pomieszczenia katedralne i administracyjne. Ogólna powierzchnia użytkowa budynku po modernizacji wynosi ponad 1500 m². W dalszych planach inwestycyjnych założyciela Uczelni jest budowa nowej auli typu kongresowego na około 150 – 200 osób. Wszystkie te dokonania oraz zamierzenia świadczą nie tylko o stabilnej pozycji Uczelni, ale i o wzroście jej pozycji w regionie mazowieckim.

Uczelnia rozwija wielokierunkową współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, znajdującymi się w Europie i innych częściach świat Są to m.in. Fachhochschule des Mittelstands -Germany,The University of Buckingham-United Kingdom, Balikesir University -Turcja, Uludag University – Turcja,Eastern European University of Economy and Managment in Cherkassy – Ukraina,Wyższy Prywatny Ekonomiczno- Prawny College w Baranowiczach – Białoruś.
Współpraca ta obejmuje prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymianę doświadczeń naukowo-dydaktycznych, wyjazdy nauczycieli i studentów na praktyki, staże, konferencje, seminaria.
W pierwszych latach swojej działalności Uczelnia prowadziła studia na 3 specjalnościach: gospodarka regionalna, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz informatyka stosowana, które od 2005 roku zmienione zostały decyzją Ministra Edukacji i Szkolnictwa na 3 kierunki studiów gospodarka przestrzenna, zarządzanie i marketing oraz informatyka. Wcześniej, w 2004 roku uzyskano też pozwolenie Ministra Edukacji Nauki i Szkolnictwa na prowadzenie czwartego kierunku studiów socjologia.
W dniu 4 sierpnia 2009 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję uprawniającą Wyższą Szkolę Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „administracja” a 19 września 2013 r. do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.
Od 1 lutego 2016 roku decyzją Założyciela i zgody Ministra Szkolnictwa Wyższego uczelnia zmieniła nazwę na Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku.

Reasumując należy stwierdzić, że własna, stale rozbudowywana baza materialna Uczelni wpłynęła istotnie na poprawę warunków realizacji procesu dydaktycznego i możliwość zatrudnienia dobrej kadry profesorskiej. Zakończenie prowadzonych inwestycji budowlanych przyczyni się do jeszcze lepszych warunków realizacji dydaktyki. Plany remontowe przewidują oddanie do użytku dalszych pomieszczeń, z przeznaczeniem na pokoje gościnne dla wykładowców, lokale dla katedr, miejsca rekreacji dla studentów i inne.
Czynny jest bar i restauracja uczelniana. Od stycznia 2006 w gmachu Uczelni odbywają się wykłady dla słuchaczy otwockiego Uniwersytetu III Wieku ( patronat nad jego działalnością sprawuje Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku.
Ambicją Uczelni jest, aby jej absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą, byli dobrze przygotowani do czekających ich zadań, aspirowali do roli liderów w swoim środowisku, przejawiali troskę o dobro i interesy państwa oraz regionu, uczestniczyli w upowszechnianiu postępu organizacyjnego, społeczno – gospodarczego, a także szerzeniu wiedzy w swoim środowisku.