Biblioteka

Serwisy tematyczne

PRZYDATNE INTERNETOWE SERWISY TEMATYCZNE

RYNEK PRACY

1.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

2.Międzynarodowa Organizacja Pracy (www.ilo.org.)

3.Businesseurope (Konfederacja Europejskiego Biznesu): (www.businesseurope.eu)

4.Elastyczność i sprawność rynku pracy – Zeszyty BRE Bank-Case Nr 87 2006
(www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/13117669_bre87.pdf )

5.Regionalne zróżnicowanie polskiego rynku pracy
(www.rynekpracy.edu.pl/?strona=wyniki)

6.Rynek pracy (www.rynekpracy.pl/czesc_bezplatna.php)

7.Bezrobocie (www.bezrobocie.org.pl/x/154737)

8.Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (www.ipiss.com.pl)
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

1.Ministerstwo Infrastruktury (www.mi.gov.pl)

2.Ministerstwo Środowiska (www.mos.gov.pl)

3.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl)

4.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

5.Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (www.kpzk.pan.pl)

6.Instytut Rozwoju Miast (www.irm.krakow.pl)

7.Europejska Współpraca Terytorialna (www.ewt.gov.pl)

8.Program Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl)

9.Program Rozwój Polski Wschodniej (www.polskawschodnia.gov.pl)

10.Ekologia, energie odnawialne, ciepłownictwo (www.cibet.com.pl)

11.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(www.zporr.gov.pl)

12.Krajowe Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego (www.narda.org.pl

13.Cała Polska w jednym miejscu (www.educationworld.pl)

UNIA EUROPEJSKA

1.Europa: Portal Unii Europejskiej (www.europa.eu/index_pl.htm)

2.Euro-Lex: akta prawne Unii Europejskiej (www.eur-lex.europa.eu/pl/index.htm)

3.Fundusze Europejskie (www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/glowna.aspx)

4.Unia Europejska w Polsce (www.ec.europa.eu/polska/index_pl.htm)

5.Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
(www.eurparl.europa.eu/warszawa/)

6.Centrum Informacji Europejskiej (www.cie.gov.pl)

7.Komisja Europejska (www.ec.europa.eu/index_en.htm)

8.Parlament Europejski (www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm)

9.Europejski Bank Centralny (www.ecb.int/home/html/index.en.html)

10.Europejski Bank Inwestycyjny (www.eib.eu.int)

11.Trybunał Sprawiedliwości (www.curia.europa.eu/en/transitpage.htm)

12.Rzecznik Praw Obywatelskich (www.ombudsman.europa.eu/home/en/default.htm)

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA

1.Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)

2.Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (www.case.com.pl)

3.Program Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl)

4.Program Kapitał Ludzki (www.efs.gov.pl)

5.Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
(www.konkurencyjnosc.gov.pl)

6.Instytut Badań nad Gospodarką (www.ibngr.edu.pl/index2.htm)

7.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)

8.Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
(www.pkpplewiatan.pl)

9.Bankier.pl: Polski portal finansowy (www.bankier.pl)

10.Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (www.ibrkk.pl)

11.Forum Obywatelskiego Rozwoju (www.for.org.pl)

12.EuroInfoCentre: program Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw (www.euroinfo.org.pl)

13.Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus)

14.Giełda Papierów Wartościowych (www.gpw.pl)

SOCJOLOGIA

1.Socjologia: serwis internetowy (www.socjologia.biz/)

2.Instytut Filozofii i Socjologii PAN (www.ifispan.waw.pl)

3.Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” (www.cpsdialog.pl)

4.Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (www.ipiss.com.pl)

5.Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania POLSKA BIEDA III (www.bieda.ipiss.com.pl)

6.Niebieska Linia: pomoc ofiarom przemocy
(www.niebieskalinia.pl/index.php?w=80)

7.Uzależnienia: portal społecznościowy (www.alkoholozm.com.pl)

8.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(www.papra.pl)

PRAWO

1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm)

2.Ministerstwo Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl)

3.Sąd Najwyższy (www.sn.pl)

4.Naczelny Sąd Administracyjny (www.nsa.gov.pl)

5.Helsińska Fundacja Praw Człowieka (www.hfhrpol.waw.pl)

6.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/pl)

7.Centrum Praw Kobiet (www.cpk.org.pl)

8.Lex: Polski Serwer Prawa (www.lex.com.pl)

9.Internetowy Saystem Aktów Prawnych (www.isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html)

PSYCHOLOGIA

1.Psychologia.edu.pl (www.ipz.edu.pl): portal Instytutu Psychologii Zdrowia

2.Psychologia.net.pl (www.psychologia.net.pl)

3.Serwis psychologicznie zakręcony (www.psychologia.apl.pl)

4.Motywacja (www.motywacje.pl): motywacja, psychologia społeczna, autyzm, socjologia, terapia

INNE

1.Mazowiecki Park Krajobrazowy (www.parkiotwock.pl/mazowiecki/)

2.Serwis Urzędu Miasta Otwocka (www.otwock.pl)

3.Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (www.wup.mazowsze.pl)

4.Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku (www.pup.powiat-otwocki.pl)

5.Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.ires.pl)

6.Otwock (www.otwock.com.pl)

7.Otwocki Portal Rowerowy (www.otwock.org.pl)

8.Klub SMOK (www.klubsmok.pl)

9.Młodzieżowy Dom Kultury (www.mdk.otwock.pl)

10.Muzeum Ziemi Otwockiej (www.muzeum.ock.com.pl)