MBA

Master of Business Administration

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku zaprasza na studia podyplomowe typu Master Of Business Administration. Oferta MBA jest skierowana do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwalają osiągnąć wysokie przygotowanie i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój i karierę zawodową w przedsiębiorstwach krajowych, zagranicznych i organizacjach życia społecznego i administracji publicznej. Program MBA zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętność analizy zjawisk gospodarczych i społecznych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do roli lidera w organizacji dowolnego typu.

Partnerem zagranicznym studiów MBA jest uczelnia zagraniczna z Niemiec Fachhoschule des Mittelstand (FHM) z Bielefeldu.

Program MBA:

Kształcenie odbywa się w oparciu o dziewięć modułów:

  1. Ekonomia
  2. Zarządzania organizacjami
  3. Marketing
  4. Finanse przedsiębiorstw
  5. Rachunkowość
  6. Prawo gospodarcze
  7. Systemy informacyjne
  8. Praca dyplomowa
  9. Język obcy w biznesie

W ramach każdego modułu są bloki przedmiotowe i tematyczne oraz przedmioty do wyboru. Program studiów jest realizowany w czasie 492 godzin.

Główne założenia programu:

– dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia,
– kształtowanie praktycznych umiejętności menadżerskich, w szczególności w zakresie: podstaw analizy i identyfikowania problemów przedsiębiorstwa, formułowania koncepcji alternatyw strategicznych dla przedsiębiorstwa, dokonywania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania się z innymi uczestnikami społecznego procesu gospodarowania,
– przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na zachowania i strategie przedsiębiorstwa,
– przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Metody nauczania na MBA:

Mają ułatwić zdobycie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności jej wykorzystania, rozwijać umiejętność całościowego i systemowego postrzegania zjawisk gospodarczych, dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów firmy, przewodzenia pracy grupowej, negocjowania, komunikacji oraz prezentacji. Na zajęciach wykorzystuje się głównie metody aktywizujące: analiza przypadków, projekty grupowe, prezentacja badań empirycznych, gry symulacyjne, warsztaty.

Plan studiów Master of Business Administration (MBA):

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba godzin ogółem
A Przedmioty obowiązkowe
1. Mikroekonomia                       14
2. Zarządzanie finansami                       21
3. Organizacja i zarządzanie                       21
4. Informatyka w zarządzaniu                       21
5. Kierowanie ludźmi                       21
6. Zarządzanie strategiczne                       21
7. Rachunkowość finansowa                       14
8. Makroekonomia                       14
9. Prawo gospodarcze i handlowe                       14
10. Prawo pracy                       14
11. Prawo podatkowe                       21
12. Zarządzanie marketingowe                       21
13. Marketing międzynarodowy                       21
14. Analiza i planowanie finansowe                       21
15. Rachunkowość zarządcza                       21
16. Praca dyplomowa                      28
17. Język angielski w biznesie                      56
Przedmioty do wyboru                      56
1. Finansowe aspekty integracji
2. Polityka regionalna Unii
3. Rynek kapitałowy
4. Zachowania organizacyjne
5. Negocjacje na rynku światowym
6. Psychologia w zarządzaniu
7. Instytucje Unii Europejskiej
             RAZEM                                           420

 

Kadra:

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające wszechstronną i głęboką wiedzę merytoryczną oraz legitymujące się doświadczeniem praktycznym, z łatwością, trafnie i komunikatywnie wykorzystują metody interaktywne w wykształceniu umiejętności słuchaczy. Wykłady będą prowadzone między innymi przez profesorów i doktorów WSW, profesorów z innych uczelni krajowych i zagranicznych, pracowników ministerstw, jednostek konsultingowych i itp.

 

Wyjazdy zagraniczne:

Każdej grupie słuchaczy będzie organizowany wyjazd do Niemiec na czas uzgodniony ze słuchaczami.. Program pobytu obejmuje zajęcia warsztatowe, spotkania z pracownikami instytucji otoczenia biznesu za granicą, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, imprezy kulturalne oraz spotkania z organizacjami biznesowymi. Program wizyty jest konsultowany z uczestnikami. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu autokarem lub mikrobusem, natomiast pozostałe koszty ponosi uczelnia.

Dyplom ukończenia MBA:

Jest certyfikatem uznawanym przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji. Koncepcja, zawartość, metody kształcenia, dobór kadry dydaktycznej jest opracowany tak, aby uwzględniał warunki realizacji Studium MBA w uczelni partnerskiej oraz by zapewniał uzyskanie akredytacji (potwierdzenia standardów kształcenia) przez Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej FORUM i akceptację uczelni partnerskiej w Niemczech. W Polsce FORUM jest podstawową instytucją środowiskową określającą jakościowe standardy kształcenia na studiach wyższych i na poziomie podyplomowym w zakresie zarządzania. Z założenia osiągnięcie tej akredytacji pozwala (jest warunkiem koniecznym) na ubieganie się o akredytację EQUAL w systemie europejskim. Dyplom MBA wydawany przez WSW z siedzibą w Otwocku zawiera suplement określający zakres oraz charakter udziału uczelni partnerskiej w realizacji programu i uwzględnia standardy typowe dla dyplomów tego typu wydawanych w krajach Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
życiorys,
trzy fotografie,
list motywacyjny,
kwestionariusz zgłoszeniowy,
dowód opłaty za postępowania kwalifikacyjne – 200zł. studia podyplomowe MBA

Opłaty:

Czesne 2000 zł za semestr.

Kontakt:

Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku
ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock
tel./fax. 22 719-52-15
e-mail: dziekanat@wsw.edu.pl

www.wsw.edu.pl