Vademecum studenta

Vademecum studenta WSW

Obowiązki i prawa studenta

1. W Uczelni obowiązują wysokie normy etyczne i wymagania w zakresie kultury zachowania się (etos akademicki). Student zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm wynikających z przepisów oraz tradycji i zwyczajów akademickich, co potwierdza ślubowaniem.


2. Student zobowiązany jest do przestrzegania terminów zawartych w „organizacji roku akademickiego”.


3. Z każdego przedmiotu studenci mają prawo do dwóch egzaminów: zwyczajnego, poprawkowego I.


4. Studentowi, który ma usprawiedliwioną nieobecność co najmniej na jednym egzaminie, przysługuje prawo do egzaminu w terminie „dodatkowym”.


5. Studenci obowiązani są posiadać na egzaminie: legitymację, indeks oraz aktualną kartę okresowych osiągnięć studenta (kartę egzaminacyjną).


6. Student jest zobowiązany do uzyskania wpisu ocen w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta w terminie podanym w harmonogramie sesji. Pracownicy dziekanatu nie wyręczają studentów w uzyskiwaniu tych wpisów od egzaminatorów.


7. Obowiązuje 14 dniowy termin usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie zwyczajnym jest wymagane tylko w przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego I i należy o nie występować dopiero po tym egzaminie.


8. Podania o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminach należy składać w dziekanacie wraz z wiarygodnym udokumentowaniem przyczyny nieobecności.


9. Podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej należy składać przed terminem jej zakończenia.


10. Informacja o usprawiedliwieniu nieobecności lub przedłużeniu sesji egzaminacyjnej jest wpisywana przez dziekanat na karcie okresowych osiągnięć studenta.


11. O usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych (wykładach, ćwiczeniach, lektoratach, seminariach) należy występować bezpośrednio do osób prowadzących te zajęcia i tym osobom przedkładać stosowne zaświadczenia o przyczynach nieobecności.


12. Student powtarzający rok studiów ma „z urzędu” przepisane wszystkie pozytywne oceny z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów już zaliczonych w okresie studiów.


13. Egzaminy „warunkowe” należy zdawać u osoby prowadzącej dany przedmiot. Do egzaminu można przystąpić w sesji egzaminacyjnej lub w terminie uzgodnionym z wykładowcą. Na egzaminie warunkowym student zobowiązany jest posiadać kartę egzaminu „warunkowego”.


14. Zaświadczenia są wydawane przez dziekanat bezpośrednio osobie zainteresowanej po okazaniu aktualnej legitymacji oraz indeksu, pod warunkiem uregulowanego czesnego.


15. Student powinien bezzwłocznie powiadomić dziekanat o zmianie nazwiska lub adresu.


16. Palenie papierosów na terenie uczelni jest zabronione. Uczelnia nie ma obowiązku organizowania specjalnych palarni ani zamieszczania informacji o zakazie palenia.